Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden.

Leveringsvoorwaarden ‘DD Dance Studio’ 
DD Dance Studio,
Weversstraat 109   8223 AB Lelystad.
Telefoon:  0320-224847 / 06-52054631
Eigenaar: E.G. Dobber.
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 39091241 
DD Dance Studio staat onder leiding van Denise Sieberichs-Dobber en Eddy Dobber

Soort Lessen
DD Dance Studio verzorgt lessen in podiumkunsten in de breedste zin van het woord, hierbij ligt de nadruk op dans.

Inschrijving
Inschrijven kan middels een digitaal inschrijfformulier op www’dddancestudio.nl. of het papieren inschrijfformulier. Dit formulier dient door de leerling en/of de wettelijke vertegenwoordiger van de cursist volledig ingevuld verzonden of ingeleverd te worden bij DD Dance Studio. Tenzij anders vermeld in onze publicaties is aan de inschrijving een bedrag van vijfentwintig Euro (€ 25,--) per persoon verbonden.

Duur van lidmaatschap
De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 jaar met daarna de mogelijkheid om per maand op te zeggen.

Opzegging
Voor opzegging geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Dit houdt in dat er na opzegging één volle kalendermaand contributie zal worden betaald. Opzeggen dient schriftelijk of per email of met het digitale opzegformulier op de website van DD Dance Studio te worden gedaan.

Cursus annuleren
De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn, daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig  cursisten, ziekte, brand of andere calamiteiten, etc.

De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

Tarieven
De tarieven worden elk jaar aan het begin van het lesjaar vastgesteld en vermeld op de website van DD Dance Studio.

Betaling
Het inschrijfgeld wordt d.m.v. machtiging voldaan. De contributie voor een lesjaar dient  te worden voldaan in 12 maandelijkse termijnen, te voldoen op elke eerste van de maand of In één keer op de 1e van de maand waarin de 1e les plaatsvond. Cursist machtigt DD Dance Studio voor het automatisch incasseren van inschrijfgeld en lesgelden tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdig betalen wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Deze brengt de wettelijk vastgestelde incassokosten in rekening.

Korting
Bij vooruit betaling van 12 maanden lesgeld is er een korting van één maand lesgeld met uitzondering van de tijdelijke les-parketten. Mocht binnen die 12 maanden worden opgezegd dan is er geen sprake van restitutie. Verder staan alle mogelijkheden voor het verkrijgen van korting vermeld op de site.

Absentie
Bij absentie va leerlingen om welke reden dan ook, wordt er geen restitutie of korting verleend.

Lesverzuim
Bij vooraf aangegeven lesverzuim wordt op verzoek van cursist in overleg gezocht naar een mogelijkheid om de verzuimde les in te halen.

Duur van het lesjaar
De lestermijn loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De lessen lopen gelijk met de lesdagen geldend voor het basisonderwijs en middelbaar onderwijs in de regio noord. Op nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven. Alle vakanties en dagen waarop geen les wordt gegeven staan vermeld op de website van DD Dance studio.  

Open lessen
Om de verrichtingen van de leerlingen te kunnen zien, worden er gedurende het seizoen maximaal twee open lesweken georganiseerd waar een ieder mag kijken in de lessen. De data hiervoor worden via social media bekend gemaakt.  

Voorstelling
Indien haalbaar zal er ieder jaar een voorstelling worden organiseert. Leerlingen dienen aanwezig te zijn tijdens de voorstelling, de reguliere danslessen en de extra ingeplande lessen alsmede de repetities met betrekking tot de voorstelling. Vóór, tijdens en na de voorstelling kan een beroep gedaan worden op vrijwillige medewerking van ouders/verzorgers van de leerlingen.  
Een eigen bijdrage voor de jaarlijkse voorstelling wordt voor elke show van de rekening afgeschreven. De hoogte van dit bedrag wordt ruim van tevoren medegedeeld in de nieuwsbrief.

Kleding
De leerling dient zich te houden aan het kledingvoorschrift zoals opgesteld door DD Dance Studio.

Nieuws
DD Dance Studio stelt leerlingen via website en/of nieuwsbrief of andere social media op de hoogte van belangrijke nieuwsfeiten, wijzigingen en mededelingen. Wanneer nieuws de client niet bereikt kan DD Dance Studio hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Algemene regels
Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de Dansschool alsmede aanwijzingen die gegeven worden door directie en/of het personeel. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.

DD Dance Studio is niet aansprakelijk voor verlies vermissing en beschadiging van eigendommen van de cursist.
Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie van DD Dance Studio. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Actie-voorwaarden.

Op dit moment zijn er geen actie-voorwaarden van kracht,

 

Evenementen

 • Theatershow

  Theatershow

  Jaarlijks vindt er in het theater een grote dansshow plaats waarin alle dansers van DD Dance Studio knallen voor een groot publiek dat helemaal uit het dak gaat.

  Lees meer
 • Lichtjesparade

  Lichtjesparade

  Elk jaar verzorgt DD Dance Studio het entertainment bij de lichtjesparade en kan heel Lelystad weer genieten van een kerstparade met daarin veel dans en muziek en ander bezienswaardigheden.. De parade zal haar ...

  Lees meer
 • Meerpaaldagen

  Meerpaaldagen

  Tijdens de Meerpaaldagen wordt samen met verschillende artiesten het entertainment verzorgt door dansers van DD Dance Studio.

  Lees meer
 • Sinterklaasintocht

  Sinterklaasintocht

  De grote Sinterklaasintocht van Lelystad wordt door DD Dance Studio voorzien van veel dans en muziek. Zo'n 4000 kinderen staan op de kade wanneer de goedheiligman samen met onze dansers en danspieten het vaste ...

  Lees meer

DD Dance Studio Foto's