Muurkrant Content

  • 9 juni ToughKiddo's 2e geworden in finale NK Shell we dance. Geweldig prestatie...Gefeliciteerd.
  • BRIMOTECH GASVEREN
  • Tijdelijke een stop Je kan wel inschrijven maar je eerste les is na de zomervakantie, vanaf 2 september.
  • 12 mei 2024 DDO.........Gefeliciteerd SkittleFreakz met de 3e plaats NK, YoungScoutz 2e plaats NK en 1e plaats ranking 2024 en ToughKiddo's 2e plaats NK en 1e plaats in de ranking 2024.
  • PIKET HOLDING BV
  • BRIMOTECH GASVEREN
  • DD SHOP  voor de mooiste DD Dance kleding en andere artikelen ga je naar onze online shop, KLIK OP DD SHOP
  • REUNIE voor leerlingen en oud-leerlingen. DD Dance Studio bestaat 15 jaar en dat gaan we vieren. Ben jij leerling of oud-leerling open in het menu REUNIE
  • Wij zijn heel blij met al onze sponsors waaronder hoofdsponsor PIKET HOLDING BV.
  • Ook onze sponsors houden DD Dance Studio in beweging
  • DD Dance Studio danst bij SINTERKLAAS-INTOCHT aan de haven en in de Gordiaan.
  • BRIMOTECH GASVEREN
  • PIKET HOLDING BV
  • FAME PRODUCTIONS & ENTERTAINMENT
  • BRIMOTECH GASVEREN
  • Ook onze jaarlijkse theatershow wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors zoals Piket holding bv.
  • PIKET HOLDING BV
  • FAME PRODUCTIONS & ENTERTAINMENT
  • BRIMOTECH GASVEREN
  • MARISKA HONING HET FOTOHUISJE
  • RIJSCHOOL DIEMS
  • PRIMERA
  • STICHTING DANSBEDRIJF LELYSTAD
  • RO-PRODUCTIES
  • Wil jij ook sponsor worden en zo DD Dannce Studio ondersteunen? Klik dan op SPONSORS en kies een mooi sponsorpakket uit.
  • hoofdsponsor BRIMOTECH GASVEREN
  • hoofdsponsor PIKET HOLDING BV
  • FAME PRODUCTIONS & ENTERTAINMENT
  • WIL JIJ OOK IN DEZE MUURKRANT MAIL DAN NAAR eddy@dddancestudio.nl OF BEL 0320 224 847 / 06 520 546 31 .

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden DD Dance Studio

 •  Artikel 1 Partijen en definities
 • 1. DD Dance: DD Dance Studio, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39091241, gevestigd te Lelystad aan de Weversstraat 109 (8223 AB), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • 2. Verdere gegevens van DD Dance:
 • Website: www.dddancestudio.nl
 • Email: info@dddancestudio.nl
 • Telefoonnummer: (0320)224847 / (06)52054631
 • Btw-identificatienummer: NL001275382B33
 • 3. Klant: de (potentiële) deelnemer van aangeboden diensten en/of goederen van DD Dance.
 • 4. Les: iedere combinatie van plaats, dag, tijdstip en door DD Dance georganiseerde activiteiten, voor amusementsdoeleinden of met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • 5. Cursus: de duurovereenkomst tussen DD Dance en de Klant dat recht geeft op het gebruik van de dienstverlening en/of de faciliteiten van DD Dance door het volgen van meerdere Lessen.
 •  Artikel 2 Toepasselijkheid
 • 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle correspondentie, documentatie, (toekomstige) aanbiedingen, Cursussen, en overige overeenkomsten en verbintenisrechtelijke relaties tussen DD Dance en de Klant.
 • 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 3. Derden die door DD Dance bij de uitvoering van de Cursus worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 • 4. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 •  Artikel 3. Aanbod en Overeenkomst
 • 1. Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.
 • 2. Alle opgaven van DD Dance van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van DD Dance
 • 3. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens DD Dance
 • 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere cursussen, nabestellingen of verlengingen.
 • 5. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen per Les reeds is bereikt, vervalt de overeenkomst. Klant kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. De overeenkomst vervalt tevens in het geval dat het aantal van voldoende aanmeldingen niet wordt bereikt.
 • 6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat DD Dance een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat DD Dance, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering. De Cursus wordt gesloten op het moment dat DD Dance de inschrijving heeft bevestigd. De aanmelding voor een individuele Les of proefles wordt bij acceptatie afzonderlijk door DD Dance bevestigd.
 • 7. De bevestiging(en) als bedoeld in het voorgaande lid geeft, in combinatie met het inschrijfformulier, de (inhoud van de) overeenkomst weer, tenzij anders overeengekomen en behoudens tegenbewijs.
 • 8. Voor de inschrijving voor Cursussen of Lessen geldt de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van trainers en of locatie en voldoende aanmeldingen. DD Dance houdt zich dan ook het recht voor om een Les op een later moment alsnog te annuleren.
 •  Artikel 4. Uitvoering
 • 1. Dienstverlening en/of het gebruik van de faciliteiten van DD Dance geschiedt pas na het sluiten van de Cursus en/of overeenkomst.
 • 2. DD Dance zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de Cursus trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant DD Dance altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 • 3. Het staat DD Dance vrij de opdracht te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk van de Cursus uitgesloten.
 • 4. De verbintenis van DD Dance bestaat te allen tijde uit een inspanningsverbintenis, er worden uitdrukkelijk geen resultaten toegezegd of beloofd.
 • 5. Klant stelt DD Dance in de gelegenheid de cursus te verrichten. Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door DD Dance en DD Dance naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering.
 • 6. Klant wordt geacht ruim voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Docent mag toegang tot de les weigeren wanneer de aanvangstijd van de les is verstreken. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het missen van de warming up, zijn voor risico van Klant.
 • 7. Klant dient alle instructies van DD Dance op te volgen.
 • 8. Klant dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende sportkleding en –schoenen.
 • 9. Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagen, spandoeken, et cetera is niet toegestaan.
 • 10. Het is niet toegestaan tijdens de cursus expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 • 12. Klant aanvaardt dat de planning van de cursus kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld verhindering. DD Dance is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de cursus uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van DD Dance.
 • 13. DD Dance behoudt zich het recht voor de indeling (plaats en tijd) en de inhoud (docenten en lesmateriaal) van de Les te wijzigen. Bij onvoldoende aanmelding kan een Les worden geannuleerd of naar een later tijdstip worden verschoven. Ingeschreven Klanten ontvangen hiervan bericht per email.
 •  Artikel 5. Prijzen en betaling
 • 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de prijzen, zoals vermeld in de meest recente brochure die door DD Dance is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de Klant deze kende. Bij aanmelding voor een Les middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing. Bij inschrijving door middel van het invullen van het inschrijfformulier op de website van DD Dance en/of verzending van het inschrijfformulier per e-mail gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website van DD Dance zijn vermeld.
 • 2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats door middel van automatische incasso bij vooruitbetaling. Er zal nooit restitutie van lesgelden plaatsvinden tenzij betalingen onterecht blijken te zijn. De Klant verstrekt aan DD Dance een machtiging om het Cursusgeld en de vergoeding voor Lessen door middel van automatische incasso van de bankrekening van de Klant af te schrijven.
 • 3. DD Dance behoudt zich het recht voor om de Cursus van de Klant te schorsen of beëindigen indien de betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd en of er een achterstand van meer dan 1 maand is ontstaan.
 • 4. Het is aan de Klant om gebruik te maken van de dienstverlening en faciliteiten van DD Dance. Indien de Klant geen gebruik maakt van de dienstverlening of faciliteiten van DD Dance doet dat niet af aan haar betalingsverplichting jegens DD Dance. Indien Klant weer deel wil gaan nemen aan de Cursus, dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan.
 • 5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DD Dance is het Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 • 6. Indien er sprake is van een korting op de lesgelden vanwege vooruitbetaling van een jaar lesgeld wordt er geen restitutie van het lesgeld verleend.
 •  Artikel 6 Duur en beëindiging van de Cursus en/of Les
 • 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt een Cursus aangegaan voor de duur van 1 (één) jaar.
 • 2. Opzegging van een Cursus kan enkel schriftelijk tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 • 3. Na 1 jaar wordt de cursus automatisch verlengd en is maandelijks opzegbaar met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 • 4. De deelname aan een Les die plaatsvindt na de einddatum van de Cursus, geldt als een verlenging van de Cursus als bedoeld in lid 3.
 • 5. Annulering van een Les is niet mogelijk. Bij annulering is de Klant het volledige cursusgeld verschuldigd in verband met de tijd en kosten verbonden aan de voorbereiding, locatie en aanvulling van de deelnemers.
 •  Artikel 7 Verplichtingen van de Klant
 • 1. De Klant verplicht zich in te spannen teneinde een veilige situatie te creëren voor de Klant zelf en voor anderen. Hieronder wordt onder andere begrepen:
 • a) DD Dance uit eigen beweging bij de inschrijving, of zodra dit relevant wordt, in te lichten over eventuele fysieke of mentale beperkingen bij de Klant.
 • b) Onsportief of onbehoorlijk gedrag door de Klant geeft DD Dance het recht om de Cursus met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de Klant hierdoor enig recht op compensatie of restitutie van betaald Cursusgeld toekomt. Schade ontstaan door het niet naleven van het huishoudelijk reglement of overig onsportief of onbehoorlijk gedrag door de Klant komt volledig voor rekening van de Klant.
 • 2. De Klant verplicht zich tenminste 14 dagen voor de start van de Cursus alle informatie waarvan de Klant weet of behoort te weten dat deze relevant is voor DD Dance, waaronder maar niet beperkt tot naam en adresgegevens van de Klant en informatie over eventuele fysieke of mentale beperkingen van de Klant en overige bijzonderheden ten aanzien van de Cursus.
 • 3. Het is voor de Klant niet mogelijk om zich bij verhindering door een derde te laten vervangen.
 •  Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid
 • 1. DD Dance geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door de Klant te behalen resultaat.
 • 2. De Klant verklaart zich bekend met het feit dat voor het gebruik van de dienstverlening en faciliteiten van DD Dance en de deelname aan de Les een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist is en de Klant verklaart aan deze eisen te voldoen. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, het gebruik van de diensten en/of faciliteiten van DD Dance inclusief de deelname aan Lessen, is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant.
 • 3. DD Dance is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na het gebruik van de diensten en/of faciliteiten van DD Dance, waaronder het deelnemen aan Lessen.
 • 4. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is DD Dance bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de Cursus aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met de Klant, zonder dat de Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 • 5. Mocht DD Dance onverwijld jegens de Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van de Cursusgeld te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door DD Dance gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 • 6. Aansprakelijkheid van DD Dance reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot letselschade, zaakschade, immateriële schade of verlies van inkomen.
 • 7. De Klant vrijwaart DD Dance voor de in verband met de Cursus ontstane schade van derden doordat DD Dance heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte, informatie, gegevens en bescheiden.
 • 8. De Klant vrijwaart DD Dance voor aanspraken van de Klant en derden, die in verband met het gebruik door de Klant van de diensten en/of faciliteiten van DD Dance, waaronder Lessen, schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DD Dance toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van de Klant of een andere deelnemer aan een Cursus en/of Les. Indien DD Dance uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden DD Dance ten aanzien van deze schade te vrijwaren.
 • 9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen DD Dance tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien de Klant schade lijdt moet dit terstond aan DD Dance worden gemeld. Daarbij is de Klant verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.
 •  Artikel 9 Overmacht
 • 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DD Dance geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, brand in de trainingslocatie, faillissement of surseance van betaling van de trainer of trainingslocatie, ziekte of overlijden van de trainer, extreme weers- en verkeersomstandigheden, van overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, ziekte, epidemieën, etc.
 • 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van DD Dance opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor DD Dance onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is DD Dance bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • 3. Indien DD Dance bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
 •  Artikel 10 Geheimhouding en Intellectueel Eigendom
 • 1. Het is de Klant bekend dat het Intellectueel Eigendom inzake de dienstverlening van DD Dance, inclusief de door of namens DD Dance verzorgde Lessen, toebehoort aan DD Dance. Het is de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DD Dance niet toegestaan om enige, al dan niet door DD Dance openbaar gemaakte, inhoud van deze Les of andere voortbrengselen van de geest te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
 • 2. DD Dance behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. DD Dance heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
 • 3. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Cursus, inclusief informatie ten behoeve van eventueel deelgenomen Lessen, hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De informatie over DD Dance, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door de Klant geheim gehouden dienen te worden.
 • 4. De Klant verleent bij voorbaat toestemming aan DD Dance voor openbaarmaking van voor, tijdens of na de Cursus gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Klant zichtbaar is.
 • 5. De door de Klant verstrekte persoonsgegevens worden door DD Dance mogelijk opgenomen in een bestand. De Klant verleent door het aangaan van de Cursus toestemming aan DD Dance tot het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Klant en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Klant. Het is de Klant te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door DD Dance of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna DD Dance dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal staken.
 • 6. Het is de Klant niet toegestaan tijdens de Lessen / Cursussen foto’s of beeldopnamen te maken.
 •  Artikel 11 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
 • 1. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 • 2. In het geval dat uit de Cursus tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin DD Dance haar (hoofd)vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin DD Dance haar hoofdvestigingsplaats heeft.

Evenementen

 • Theatershow

  Theatershow

  Jaarlijks vindt er in het theater een grote dansshow plaats waarin alle dansers van DD Dance Studio knallen voor een groot publiek dat helemaal uit het dak gaat.

  Lees meer
 • Meerpaaldagen

  Meerpaaldagen

  Tijdens de Meerpaaldagen wordt samen met verschillende artiesten het entertainment verzorgt door dansers van DD Dance Studio.

  Lees meer
 • Sinterklaasintocht

  Sinterklaasintocht

  De grote Sinterklaasintocht van Lelystad wordt door DD Dance Studio voorzien van veel dans en muziek. Zo'n 4000 kinderen staan op de kade wanneer de goedheiligman samen met onze dansers en danspieten het vaste ...

  Lees meer
 • Meer

  Meer

  Vele andere evenementen vinder er plaats zoals dancebattles, pleinfeesten, danceparty's, workshops enzovoort.

  Lees meer

DD Dance Studio Foto's